„Wrocław – miasto, które się liczy” to cykl debat i konsultacji społecznych wraz z publikacjami, kilkuetapowy projekt organizowany wspólnie przez Fundację Wroclife i Centrum Historii Zajezdnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA

Wrocław jest miastem o złożonej historii i bogatych doświadczeniach społecznych.

Na charakter miasta, jak również i na tożsamość zamieszkujących je ludzi składają się nie tylko pierwiastki polskie, ale i czeskie, austriackie, niemieckie.

Mozaika wpływów wielu kultur miała istotny wpływ na ukształtowanie się specyficznej tkanki społecznej miasta – otwartej na różnorodność, a z drugiej strony silnie zorientowanej na postawy obywatelskie, solidarność i obronę wolności.

CELE PROJEKTU

Jak każda delikatna struktura – również tkanka społeczna Wrocławia wymaga pielęgnacji i troski, aby nie utraciła kluczowych dla siebie wartości.

Prezentowana koncepcja cyklu 4 miejskich debat połączonych z konsultacjami społecznymi i naukowymi oraz opracowaniem i upowszechnianiem 4 tematycznych raportów ma w zamyśle pomysłodawcy osiągnąć trzy podstawowe cele: wspierać różnorodność, postawy obywatelskie i solidarność społeczną.

Różnorodność

Pierwszym z nich jest pielęgnowanie tradycji różnorodności jako kluczowej wartości otwartego dialogu.

Różnorodność zostanie osiągnięta poprzez zebranie i przedstawienie zdywersyfikowanych poglądów mieszkańców, sięgając z jednej strony do najniższego poziomu miejskiej samorządności, czyli wrocławskich rad osiedli, z drugiej strony – do naukowych opinii eksperckich, z trzeciej natomiast – do głosów lokalnych liderów, autorytetów, przedstawicieli władz samorządowych.

Pozwoli to podczas debat odwołać się do różnorodnych perspektyw, praktyk i stanowisk, nie ograniczając się wyłącznie do opinii panelistów.

W ramach projektu założono przeprowadzenie 4 konsultacji społecznych oraz 2 konsultacji naukowych (specjalistycznych) w każdym temacie debaty. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną z przedstawicielami wrocławskich rad osiedli.

Konsultacje naukowe przeprowadzone zostaną z ekspertami specjalizującymi się w konkretnej tematyce.

W każdej debacie weźmie udział 4-5 panelistów reprezentujących konkretny pomysł lub pogląd w omawianej sprawie.

Problemy miejskie i ich możliwe rozwiązania będą dyskutowane na poziomie mieszkańców, naukowców oraz liderów bezpośrednio zaangażowanych w kształtowanie miejskiej polityki.

Postawa obywatelska

Drugim celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców.

Będzie to możliwe do osiągnięcia dzięki, po pierwsze, poruszaniu w debatach ważnych dla lokalnej społeczności tematów, w które zaangażowane są rady osiedli, nieformalne grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe czy lokalni liderzy opinii.

Po drugie, podczas otwartych debat uczestnicy poszukiwać będą wspólnego mianownika w celu wypracowania efektywnych rozwiązań mających silne oparcie społeczne.

Po trzecie, na potencjalne pobudzenie aktywności obywatelskiej wpływać może upowszechnianie wśród wrocławian wiedzy dotyczącej działań i kompetencji rad osiedli jako jednostek pomocniczych gminy, służących dobru mieszkańców.

Otwarta dyskusja, potrzeba konsensusu, ale także – kreatywności i osobistego zaangażowania sprzyjać będą nie tylko solidarności, ale i wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest przestrzeń publiczna miasta.

Solidarność społeczna

Trzecim celem projektu jest wzmacnianie solidarności społecznej mieszkańców Wrocławia, jednakże nie tylko na poziomie miasta, ale przede wszystkim – na poziomie relacji sąsiedzkich, osiedlowych i międzyosiedlowych. Wrocław podzielony jest obecnie na 48 osiedli, z których każde ma swoją radę złożoną z 15 do 21 członków. Osoby te pracują społecznie na rzecz swojej najbliższej okolicy, jednak często brakuje współpracy wewnątrz danego osiedla, a także pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących społeczności.

Poprzez zaangażowanie osób z wielu środowisk, a następnie opracowanie, publikację i rozpowszechnianie wyników debat i konsultacji w postaci e-raportów – projekt ma przyczynić się do ożywienia tkanki społecznej i wzmocnienia solidarności. Zaangażowanie we wspólne, oddolne wypracowanie rozwiązań problemów mieszkańców, wymagające najczęściej współpracy między osiedlami, nieformalnymi grupami społecznymi lub organizacjami pozarządowymi, może przyczynić się do ogólnego wzrostu zaufania społecznego i wzmocnienia lokalnych więzi sąsiedzkich.

TEMATY I TERMINY

Realizacja projektu przebiega od grudnia 2020 roku do maja 2021 roku.

W tym czasie zorganizowane zostaną 4 debaty miejskie wraz z konsultacjami oraz opublikowane 4 podsumowujące raporty.

Celem otwartych debat online jest stworzenie przestrzeni dialogu między przedstawicielami wielu środowisk, która wzmocni solidarność i ułatwi poszukiwanie rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców Wrocławia.

  • 23 stycznia 2021: Przemieszczanie się wrocławian: indywidualnie i zbiorowo, po torach, rowerem, pieszo, samochodem i autobusem
  • .
  • 27 lutego 2021: Zdrowe życie wrocławian: drzewa, oddech, cisza i spokój
  • .
  • 27 marca 2021: Parkowanie we Wrocławiu: przestrzeń i koszty
  • 24 kwietnia 2021: Usprawnienie wrocławskich osiedli: profesjonalizacja, finansowanie, integracja społeczna

ORGANIZATORZY

Centrum Historii Zajezdnia

Powołane, by ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego. Wysłuchuje się i spisuje opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali nową tożsamość tych ziem. Niecodzienne i niezwykle cenne relacje są podstawą do atrakcyjnego opowiadania najnowszej historii.

Projekty realizowane przez Centrum Historii Zajezdnia są ważnym głosem w sprawach dotyczących historii naszego regionu, a poprzez upowszechnianie tego dorobku pobudza mieszkańców do refleksji i daje szansę poznania, zrozumienia i polubienia minionych 6 dekad.

Fundacja Wroclife

Powstała, by promować aktywną działalność społeczną i dobroczynną oraz wspierać niezależne dziennikarstwo we Wrocławiu. Misją Fundacji jest współtworzenie i promowanie niezależnych treści bogatych w sprawy ważne dla społeczności lokalnych, organizacji charytatywnych, osiedlowych aktywistów i pasjonatów. Opracowujemy materiały dziennikarskie, publicystyczne i popularnonaukowe dotyczące Dolnego Śląska (artykuły, raporty, przewodniki, mapy, analizy) współpracując z lokalnymi mediami, społecznikami, NGO-sami i instytucjami.

Partnerzy społeczni projektu

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Zajmuje się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką, ale także głównymi problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną tożsamością miasta.

Wrocławskie Forum Osiedlowe

To miejsce współpracy i wymiany informacji z wrocławskich Osiedli. Tu tętni lokalne życie, promowane są wydarzenia, inicjatywy i szeroka działalność samorządów Osiedli.

Partnerzy instytucjonalni projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Urząd Miejski Wrocławia

Koordynator projektu

dr Małgorzata Burnecka – prezes Fundacji Wroclife, socjolog komunikacji i kulturoznawca. Prowadzi zajęcia, warsztaty, wykłady, współpracuje z uczelniami, firmami i NGO.

kontakt: [email protected]